Shamala Ayadurai

Senior pharmacist at Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Malaysia.